gemeentehuis

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door zich een mening te vormen over de voorstellen van het college van B&W aan de raad en informatie te vragen.

U bent van harte welkom om de openbare vergadering op 27 juni 2018 in het gemeentehuis bij te wonen.

Ruimtegebruik en Leefomgeving, woensdag 27 juni, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

• Voorstel afgeven (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor realisatie drijvend zonnepark aan de Middeldijk, Hattemerbroek. • Voorstel gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 4. • Voorstel vrachtwagenparkeervoorziening. • Consultati e principeverzoek functieverandering VAB naar werken Duinkerkerweg 22 in Oosterwolde. • Voorstel vaststelling notitie prioritering woningbouwlocaties. • Jaarverslag en jaarrekening gemeente Oldebroek 2017.

Zonder bespreking

• Voorstel afgeven (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor realisatie bedrijfsoverkapping op het perceel Broekeroordsweg 3B ’t Loo. • V oorstel verhoging budget stimuleringsregeling duurzaamheid.

Samenleving en Bestuur

De vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur van donderdag 28 juni is verzet naar donderdag 5 juli 2018, aanvang 19.30 uur. De agenda wordt nog gepubliceerd. De commissies hebben een eigen postlijst waarop vooral informatie van het college van B&W voor de raad staat. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda op de agenda voor bespreking geplaatst.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De vergaderstukken liggen ook tijdens openingsuren ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissievergaderingen toegelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen, de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffi er van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment