gemeentehuis

OLDEBROEK - Donderdag 9 november 2017 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. De raadsvergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom!

Wat staat op de agenda?

Ter bespreking • (Eind)notitie eigen bijdrage Wmo voor maatwerkvoorzieningen

Met de introducti e van de Wmo 2015 zijn er (landelijk) signalen ontvangen over de eigen bijdrage van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de mogelijk negati eve gevolgen daarvan. In de (Eind)noti ti e eigen bijdrage Wmo voor maatwerkvoorzieningen worden voorstellen gedaan over deze voorzieningen en de eigen bijdrage. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om deze noti ti e, inclusief de voorstellen daarin, vast te stellen en daarmee het bijdragenbeleid aan te passen.

• Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2018 De huidige Wmo-verordening (van 2015) moet geactualiseerd worden, onder meer als gevolg van aanpassing van de eigen bijdragen en nieuwe regels van de landelijke overheid. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2018 vast te stellen.

• Programmabegroti ng 2018 Jaarlijks stelt de gemeenteraad de gemeentelijke begroti ng voor het nieuwe jaar vast, met daarin alle uitgaven en te verwachten inkomsten. Voor 2018 ligt er een sluitende begroting. Speerpunten zijn ruimte voor initi ati even uit de samenleving, zorg op maat, sportbeleid, veilig leven, versnelling woningbouw en dienstverlening. De lokale lasten voor de inwoners blijven nagenoeg gelijk. Wel zijn er zorgen over oplopende kosten voor jeugdzorg en het wegvallen van inkomsten uit precariobelasti ng op kabels en leidingen in de verdere toekomst.

• Belastingverordeningen 2018 De gemeenteraad stelt jaarlijks de verordeningen vast voor de heffi ng en inning van gemeentelijke belasti ngen. Daar waar mogelijk is het uitgangspunt het niet meer dan met de prijsindex verhogen van de belasti ngen. De tarieven worden verder zoveel mogelijk gelijk gehouden ten opzichte van vorig jaar. Het college van B&W stelt voor om de legestarieven voor evenementenvergunningen te verlagen met 50%.

• Beschikbaarstelling € 98.195,- voor geluidsmetingen in de gemeente Oldebroek in verband met uitbreiding Lelystad Airport De uitbreiding van vliegveld Lelystad zal er toe leiden dat boven de gemeente Oldebroek meer en op lagere hoogte vliegtuigbewegingen gaan plaatsvinden. De gemeente Oldebroek heeft op de plannen gereageerd en wil gemeentedekkend de geluidsbelasting in beeld brengen. Het college van B&W stelt daarom de gemeenteraad voor om € 98.195,- beschikbaar te stellen voor aanschaf en gebruik van meetsystemen.

Zonder bespreking

• Vaststellen nota reserves en voorzieningen gemeente Oldebroek 2018-2021.

• Vaststellen controleprotocol accountantscontrole jaarrekeningen 2017 en 2018.

• Beschikbaar stellen krediet voor aankoop van gronden voor de nieuwe aansluiting A28 in Wezep.

• Beschikbaar stellen fi nanciële middelen voor de interne overboeking van “erfpachtgronden” vanuit het Grondbedrijf – Wezep Noord naar de Algemene Dienst.

• Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Eekterweg 49.

• Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Kerkweg 29.

• Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Stationsweg 51.

• Afgeven verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een combi-gebouw en een tuinhuis op het perceel Reesweg 18 in Oosterwolde.

• Wijzigen nota grondbeleid ten behoeve van afbouwen antispeculatiebedingen.

• Afgeven verklaring van geen bedenkingen en afwijken van de exploitatiebegroting met een bedrag van € 347.500,- in verband met aanpassen verkaveling bedrijventerrein Wezep Noord.

• Verlengen extra subsidie muziekverenigingen in 2018.

• Verhogen subsidie Stichti ng Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland vanaf 2018.

• Vaststellen Nadere regel subsidie 2018.

• Vaststellen Nota sturing en bekostiging Jeugdhulp 2018-2021.

Waar vindt u de bijbehorende documenten? 

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek. nl/gemeenteraad. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Luistert u mee met de uitzending van de raadsvergadering?

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via www.oldebroek. nl. Om 19.30 uur start de uitzending automatisch. Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te beluisteren (zie www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan bij de betreff ende vergadering).

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, de griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment