gemeentehuis

OLDEBROEK - U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 24, 25 en 26 oktober 2017 bij te wonen.

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door zich een mening te vormen en informatie te vragen over de voorstellen van het college van B&W aan de raad. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.

Wat staat er op de agenda’s?

Financiën en Bedrijfsvoering, dinsdag 24 oktober, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

 • Raadsvoorstel vaststelling Programmabegroting 2018 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.
 • Raadsvoorstel vaststelling belastingverordeningen 2018.
 • Raadsvoorstel vaststelling Nota reserves en voorzieningen gemeente Oldebroek 2018-2021.
 • Raadsvoorstel vaststelling controleprotocol accountantscontrole jaarrekeningen 2017 en 2018 en normenkader 2017.
 • Informatie kosten H2O-ict.

Ruimtegebruik en Leefomgeving, woensdag 25 oktober, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

 • Raadsvoorstel Principe besluit ruimtelijke en financiële medewerking plan Hart van Oosterwolde.
 • Raadsvoorstel gemeentelijke vrachtwagenparkeerplaats op de nieuwe bedrijfslocatie van Jan Bakker Transport op het Bedrijvenpark H2O.
 • Raadsvoorstel vaststellen grondprijs seniorenproject "Wezeper Veste" Stationsweg 95.
 • Raadsvoorstel beschikbaarstelling krediet voor geluidsmetingen gemeente Oldebroek ten behoeve van uitbreiding Lelystad Airport.
 • Raadsvoorstel aanpassing verkaveling Wezep Noord bedrijventerrein.
 • Raadsvoorstel vaststelling Programmabegroting 2018 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Zonder bespreking

 • Raadsvoorstel beschikbaar stellen van een krediet voor de aankoop van gronden ten behoeve van de nieuwe aansluiting A28 in Wezep.
 • Raadsvoorstel beschikbaarstelling van financiële middelen voor de interne overboeking van “erfpachtgronden” vanuit het Grondbedrijf – Wezep Noord naar de Algemene Dienst.
 • Raadsvoorstel ongewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Eekterweg 49”.
 • Raadsvoorstel ongewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan Wezep, Kerkweg 29.
 • Raadsvoorstel ongewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan Wezep, Stationsweg 51.
 • Raadsvoorstel afgeven verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een combi-gebouw en een tuinhuis Reesweg 18 in Oosterwolde.
 • Raadsvoorstel afbouwen antispeculatiebedingen.

Samenleving en Bestuur, donderdag 26 oktober, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

 • Raadsvoorstel vaststelling Sportnota Oldebroek ‘Bewust in beweging 2018-2021’.
 • Raadsvoorstel verplaatsing korfbalvereniging Rood Wit.
 • Raadsvoorstel verlening extra subsidie muziekverenigingen 2018.
 • Raadsvoorstel vaststelling Nadere regel subsidie 2018.
 • Raadsvoorstel vaststelling Nota sturing en bekostiging Jeugdhulp 2018 e.v.
 • Raadsvoorstel vaststelling (Eind) notitie eigen bijdrage Wmo voor maatwerkvoorzieningen.
 • Raadsvoorstel vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2018.
 • College-informatie tussenevaluatie Krachtstroom medio 2017.
 • Raadsvoorstel vaststelling Programmabegroting 2018 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.
 • College-informatie rapport regionale samenwerking economie en arbeidsmarkt.
 • Evaluatie van het evenementenbeleid.

Zonder bespreking

Raadsvoorstel subsidieverhoging Veilig Thuis vanaf 2018.

De commissies hebben ook een eigen postlijst waarop vooral informatie van het college van B&W voor de raad staat. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda op de agenda voor bespreking geplaatst.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissievergaderingen verder toe­gelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment