gemeentehuis

OLDEBROEK -  Donderdag 28 september 2017 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. De raadsvergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Wat staat op de agenda?

Ter bespreking

* Vaststelling gewijzigde Structuurvisie permanente bewoning recreatiewoningen.
Het college van B&W stelt de raad voor een gewijzigde versie van de Structuurvisie permanente bewoning van recreatiewoningen vast te stellen. In deze structuurvisie staan de voorwaarden om het permanent bewonen van recreatieverblijven op park ‘Mulligen’ en in alleenstaande recreatieverblijven in de gemeente mogelijk te maken. De wijziging is nodig om de structuurvisie in overeenstemming te brengen met provinciale regels. De structuurvisie bevat ook een regeling voor een financiële vereveningsbijdrage in geval van omzetting van de recreatiebestemming in een woonbestemming.

* Samenwerking gemeenten Noord-Veluwe.
Vorig jaar is door de zes gemeenten, waaronder Oldebroek, die de regio Noord-Veluwe (RNV) vormen, afgesproken om de regionale samenwerking anders te gaan organiseren. Het doel hiervan is om met elkaar de ontwikkeling en kansen van het gebied te vergroten, en een gemeenschappelijke inbreng te kunnen hebben bij andere regio’s, Provincie en Rijk. De gemeenten willen dit samen doen met ondernemers, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen.

Dit betekent dat de huidige Regio Noord-Veluwe als organisatie wordt opgeheven en dat er nieuwe regelingen en afspraken voor in de plaats komen. In dit verband stelt het college van B&W de raad onder meer voor om toestemming te geven aan het college om een nieuwe samenwerkingsregeling aan te gaan.

Zonder bespreking

- Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Verlengde Looweg 1A.
- Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oldebroek West, Hogekamp.
- Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Stationsweg 43.
- Wijzigen Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015.
- Beschikbaar stellen € 405.000,- voor betonverharding fietspaden langs de Stationsweg Wezep.
- Nemen van financiële besluiten naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage 2017.
- Instemmen met nieuwbouw Integraal Kindcentrum (IKC) Zuidwest te Wezep en het aanvullende investeringskrediet van € 3.222.871,-.
- Uitbrengen advies inzake aanwijzing lokale publieke media instelling (Loco).
- Verlenen ontslag plaatsvervangend ombudsman en intrekken verordening gemeentelijke ombudsman.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Luister u mee met de uitzending van de raadsvergadering?

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u op de startpagina van www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij het onderdeel ‘nieuws’ een item ‘live beluisteren raadsvergadering’. Klikt u daarop dan komt u direct in het scherm van de geluidsuitzending. Om 19.30 uur start bij aanvang van de vergadering de uitzending automatisch. Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te beluisteren (zie op www.oldebroek.nl/gemeenteraad - gemeenteraad - raadsvergaderingen beluisteren).

Vragen?

Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, de griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment