waterschapvv

ELBURG/OLDEBROEK - Waterschap Vallei en Veluwe werkt aan de voorbereidingen voor de verbetering van de Noordelijke Randmeerdijk. Die dijk is 13 kilometer lang en zou over 9 kilometer moeten worden verbeterd. Bij de Noordelijke Randmeerdijk treden drie problemen op: gebrek aan stabiliteit, piping (hierbij worden door water in de dijk zanddeeltjes meegenomen, wat de dijk instabiel maakt) en gebrek aan hoogte. De afgelopen maanden zijn de eerste voorbereidingen voor de dijkverbetering gestart. Er is onderzoek gedaan naar oplossingen voor de problemen. Maar (technische) ontwikkelingen staan niet stil, er komen steeds nieuwe inzichten. Uit onlangs gepubliceerde, landelijke onderzoeken en inzichten blijkt dat de dijk mogelijk sterker is dan gedacht. Dat kan gevolgen hebben voor de omvang van het dijkverbeterproject. Volgens Waterschap Vallei en Veluwe vragen die nieuwe inzichten om een aangescherpte blik op de te verbeteren dijk.


Nieuwe inzichten in berekeningen In het plan van aanpak, dat ter voorbereiding op de dijkverbetering is gemaakt, was al rekening gehouden met het toepassen van nieuwe inzichten, maar de impact blijkt omvangrijker dan toen voorzien. Joost Borgers, technisch manager van Waterschap Vallei en Veluwe: “De nieuwe inzichten lijken bij toepassing zo kansrijk dat we meer tijd willen nemen om de werkelijke bijdrage aan dit project te onderzoeken. Het waterschap heeft nu een aanvullend plan gemaakt waarin de nieuwe inzichten en effecten op de verbeteropgave centraal staan”. De insteek was en blijft een verbeteropgave die recht doet aan de waterveiligheidseis. Daarbij passen we de laatste inzichten toe, die recent bekend zijn geworden. We kijken bijvoorbeeld naar de laatste inzichten en modelberekeningen van de maximaal te hanteren waterpeilen bij storm in het Randmeer. De nieuwe rekenregels houden meer rekening met marges van grondeigenschappen, hierdoor kan de opgave voor macrostabiliteit kleiner worden. Hetzelfde geldt voor piping: door het toepassen van de laatste kennis en inzichten kan blijken dat de kans op piping minder groot is. Het nieuwe onderzoek betreft ook de elf kunstwerken, zoals de Goorsluis en de Gelderse Sluis.

Planning

Het toepassen van de laatste inzichten betekent dat de planning van het project enkele maanden opschuift. Na de aanvullende onderzoeken en berekeningen is meer bekend over de werkelijke opgave. Naar verwachting is er in mei meer bekend. Daarna wordt er tot juni 2019 verder gewerkt aan een zogenoemd voorkeursalternatief.

Ontwerpsessies met belangengroepen

Onderdeel van de onderzoeken naar mogelijke oplossingen voor de verbetering van de Noordelijke Randmeerdijk is een serie ontwerpsessies met belangengroepen. Deze ontwerpsessies leiden tot één advies aan het waterschap over de beste oplossing (het ‘voorkeursalternatief’). Ook een ‘bestuurlijke begeleidingsgroep’, buigt zich over de beste oplossing. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten Elburg en Oldebroek, de provincies Gelderland en Overijssel en Rijkswaterstaat. Ook deze groep geeft een onafhankelijk advies, aan het waterschap, die het defi nitieve besluit neemt.

 Grondboringen en inventarisaties

Ter voorbereiding op de dijkverbetering, zijn tot eind januari grondboringen uitgevoerd. Dit om de exacte samenstelling van de grond te bepalen. De boringen worden gedaan door het gespecialiseerde bedrijven MAVA en Wiertsema. De uitkomsten van het onderzoek naar de samenstelling van de grond, worden gebruikt om te bepalen hoe de dijk het beste kan worden verbeterd. Ook zijn op en rond de dijk verschillende inventarisaties gedaan op het gebied van archeologie, mogelijk niet-gesprongen explosieven, natuurwaarden, watersysteem en bodemkwaliteit. De gevonden informatie is van belang voor het bepalen van de voorkeursalternatieven.

Alternatieve maatregelen

Er zijn ook andere maatregelen om hoogwater vanuit het Randmeer het hoofd te bieden. Ook die worden momenteel onderzocht. Een voorbeeld is compartimentering van het Randmeer door bijvoorbeeld bij Harderwijk en/of Elburg onder de brug een onderbreking (sluis, balgstuw of kering) te maken. Daardoor wordt de lengte van het wateroppervlak, waarop harde wind vat kan krijgen, onderbroken, zodat water door harde wind minder hoog wordt opgestuwd.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment