(advertentie)

regio - Economie is een van de belangrijkste pijlers in het beleid van de provincie Gelderland. Om daaraan een impuls te geven, is stimulering van de werkgelegenheid essentieel. En juist dat vraagt de komende jaren om aandacht. De provincie verwacht namelijk dat er maar weinig ruimte is voor banengroei. Daarom zet de provincie er in haar arbeidsmarktbeleid stevig op in. Dat ze in samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs, overheden en andere partners.

Onderdeel van de werkgelegenheidsaanpak is de Human Capital Agenda. Het doel is de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren in de top- en aandachtssectoren. ‘Ondernemers moeten voldoende goed geschoold personeel in huis hebben. De bal hiervoor ligt bij het bedrijfsleven. Hun vraag staat centraal. Wij kunnen met onder andere een financiële bijdrage zorgen voor de facilitering', zegt Mark van der Heijden, programmaleider bij de provincie. Om de knelpunten in beeld te krijgen, organiseerde de provincie verschillende regionale sessies met het bedrijfsleven.

In huis opleiden binnen de energiesector

Uit die sessies kwam bijvoorbeeld naar voren dat verschillende bedrijven in de energiesector een tekort hebben aan technisch personeel op mbo- en hbo-niveau. Van der Heijden: ‘Zij zochten naar manieren om de juiste mensen aan te trekken. Daarom is Alliander een samenwerking gestart met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Studenten worden bij Alliander nu ook opgeleid in het bedrijf. 'Een mooi voorbeeld van publiek private samenwerking. Het onderwijs stemt met Alliander af hoe werken en leren efficiënt met elkaar kan worden gecombineerd. Een hele andere aanpak. De provincie investeert in het opstarten van nieuwe kansrijke concepten. Inmiddels zijn diverse vergelijkbare projecten opgestart.'

Robuuste investeringsimpuls

Ook de robuuste investeringsimpuls is een maatregel om de economie een boost te geven. Van der Heijden: ‘Dit is een eenmalige extra investering van 250 miljoen euro. Stimulering van de (jeugd)werkgelegenheid is daar een onderdeel van. Ook hebben we beroepsbegeleidende leertrajecten (BBL) gefaciliteerd. Wettelijk gezien niet onze taak, maar hierbij konden we een uitzondering maken en aansluiten bij landelijke initiatieven om het werkgelegenheidseffect in de Gelderse regio’s te versterken.’

Effect verhoging AOW-leeftijd

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Regionale ontwikkelingen worden regelmatig verkend. Zo verscheen in april het rapport ‘Ruim Voldoende’. Hierin is gekeken hoe de beroepsbevolking zich op lange termijn ontwikkelt en welke invloed de verhoging van de AOW-leeftijd heeft op de werkgelegenheid. ‘Dat effect is enorm. Tot voor kort dachten we dat door de vergrijzing een tekort aan vakkrachten zou ontstaan, maar door de verhoging van de AOW-leeftijd komen er geen of minder banen vrij’, zegt onderzoeker Menno Walsweer van de provincie.

Weinig ruimte voor banengroei

In augustus volgde de discrepantieanalyse, een periodieke verkenning naar de ontwikkeling van de Gelderse werkgelegenheid en de afstemming van vraag en aanbod naar opleidingniveau en beroep in de periode 2014-2017. Dat schetst voor de kortere termijn eenzelfde beeld. ‘Beide onderzoeken laten zien dat de banengroei te laag is om het nieuwe arbeidsaanbod op te vangen’, aldus Walsweer. 'Dat geldt voor sommige sectoren en beroepen sterker dan de andere. Er is vooral een overschot van lager opgeleiden.’

Input voor nieuw arbeidsmarktbeleid

Mede door de uitkomsten van de onderzoeken gaat de provincie nieuw arbeidsmarktbeleid ontwikkelen. Het bedrijfsleven speelt wederom een belangrijke rol. Van der Heijden: ‘We organiseren weer regionale sessies om van het bedrijfsleven en stakeholders te horen wat zij denken nodig te hebben om werkzekerheid te optimaliseren. Rekeninghoudend met duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de instroom van jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze insteek heeft een statenbrede steun. De bevindingen uit de regiosessies vormen een stevige basis voor de intensivering van het Gelders arbeidsmarktbeleid.

Meer lezen

Op de website van de provincie vindt u meer informatie over het Gelderse arbeidsmarktbeleid.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment